Dla obcokrajowców

OFERTA EDUKACYJNA DLA OBCOKRAJOWCÓW
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Jeżeli uczeń przybywający zza granicy (np. z Ukrainy) ukończył w Polsce klasę ósmą (posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty), to przystępuje do rekrutacji do szkoły średniej na zasadach obowiązujących uczniów polskich.
Młodzież zza granicy, która uczęszczała do szkoły w innym kraju niż Polska, jest przyjmowana w ciągu całego roku szkolnego, jednak do klas pierwszych dopiero po zakończeniu rekrutacji elektronicznej, nie wcześniej niż w sierpniu 2024 r., w miarę możliwości i posiadania wolnych miejsc.
1. Ustalenie klasy (roku nauki) następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą.
2. Ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.
3. W przypadku braku dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, rodzic składa oświadczenie o ich braku oraz o sumie lat nauki kandydata za granicą.
4. Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

Dokumenty wymagane podczas przyjęcia do szkoły:
1. Wniosek o przyjęcie do szkoły.
2. Dwie podpisane fotografie o wymiarach 30×42 .
3. Świadectwo ukończenia szkoły. W przypadku braku dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, rodzic składa oświadczenie o ich braku oraz o sumie lat nauki kandydata za granicą.
4. Kserokopia paszportu.
5. Notarialne upoważnienie do sprawowania opieki prawnej nad uczniem niepełnoletnim, przebywającym w Polsce bez rodziców.
6. Oświadczenie (rodzica/opiekuna prawnego) o miejscu zamieszkania (dokładny adres) ucznia przybywającego z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
7. Powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.

Każdy uczeń, który wymaga pomocy ma możliwość korzystania z dodatkowych, bezpłatnych lekcji języka polskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opiekę zapewniamy tylko na terenie szkoły i w czasie prowadzonych zajęć przez szkołę.

Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach, nie zapewnia uczniom zakwaterowania ani posiłków. Nauka w szkole jest bezpłatna.