Dla obcokrajowców

OFERTA EDUKACYJNA DLA OBCOKRAJOWCÓW
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rekrutację młodzieży niebędącej obywatelami polskimi rozpoczynamy
nie wcześniej niż 10 sierpnia 2021 r.

Oferta edukacyjna obejmuje kształcenia w:

 • 5-letnim Technikum nr 7 w zawodach:
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik mechanik lotniczy,
 • technik spedytor,
 • 3-letniej Branżowej Szkole I Stopnia nr 3 w zawodach:
  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • elektromechanik pojazdów samochodowych,
  • kierowca mechanik,
  • mechanik motocyklowy.

Zajęcia w szkole realizowane są od poniedziałku do piątku, nauka jest bezpłatna.

Kandydaci aplikujący do Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach,
po uzyskaniu potwierdzenia wpisania na listę rekrutacyjną, zobowiązani są do przesłania w terminie 5 dni roboczych, kompletu wymaganych dokumentów.

Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach, po otrzymaniu dokumentów, przesyła na wskazany przez kandydata adres zaproszenie i zaświadczenie o przyjęciu do szkoły.

Oryginały dokumentów uczeń dostarcza niezwłocznie po przyjeździe do Polski do sekretariatu szkoły.

Wymagania:

 • wiek poniżej 18 lat w roku rozpoczęcia szkoły w Polsce,
 • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym,
 • dokumenty potwierdzające prawo pobytu w Polsce (kopia paszportu, wiza),
 • kwestionariusz osobowy,
 • 2 zdjęcia,
 • kopia paszportu rodzica/ów,
 • świadectwo ukończenia szkoły za granicą, wraz z potwierdzonym notarialnie tłumaczeniem na język polski,
 • świadectwo zdrowia dziecka wraz z potwierdzonym notarialnie tłumaczeniem na język polski,
 • zapewnienie przez rodzica opiekuna prawnego na czas pobytu
  w Polsce,
 • zapewnienie zakwaterowania uczniowi i złożenie potwierdzenia zameldowania.