• 01 września 1952 r. – inauguracja roku szkolnego w nowo powstałej gliwickiej placówce oświatowej – Technikum Samochodowym, rozpoczynającym kształcenie w specjalnościach: remont samochodów i planowanie w transporcie drogowym /specjalności ulegały zmianom, pozostając jednak w zakresie budowy, eksploatacji naprawy pojazdów/.
 • Technikum Samochodowe w Gliwicach było pierwszą szkołą samochodową na Śląsku i drugą w Polsce. Szkoła mieściła się na ulicy Wieczorka 10. Pierwszym dyrektorem został mgr Franciszek Petela.
 • marzec 1953 r. – z inicjatywy Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego, powołano Wydział Zaoczny Nr 170, o specjalnościach analogicznych jak w technikum młodzieżowym. Jego organizatorem i kierownikiem mianowano dyrektora szkoły, mgr Franciszka Petelę,
 • wrzesień 1953 r. – 40 słuchaczy z wydziału zaocznego rozpoczęło uzupełnianie swoich kwalifikacji w systemie wieczorowym,
 • wrzesień 1958 r. – powstanie 3-letniej Zasadniczej Szkoły Samochodowej o specjalności zawodowej – ciągnikowy, a od 1986 r – mechanik pojazdów samochodowych,
 • 01 września 1971 r. – otwarto w Samochodówce Średnią Szkołę Zawodową, przygotowującą Robotników Kwalifikowanych. 10 grudnia tego roku, zmieniono nazwę na Liceum Zawodowe Nr 6, kształcące w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, zapewniające wykształcenie na poziomie średnim, umożliwiającym wstęp na wyższe uczelnie,
 • 01 września 1971 r. – decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach, powstał zbiorczy zakład szkolny pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Gliwicach,
 • 1974 r. – zmiana nazwy szkoły na: Zespół Szkół Samochodowych,
 • 1991 r. – nawiązanie współpracy z Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej,
 • 1992 r. – podczas uroczystości 40-lecia, szkoła otrzymuje imię patrona: Generała Stefana Roweckiego ”Grota”. Oficjalna nazwa szkoły: Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach,
 • 2002 r .– decyzją władz samorządowych, szkoła zostaje przeniesiona do budynku dawnej szkoły „Montochem” na ulicę Kilińskiego 24a w dzielnicy Trynek. Jednocześnie przeniesiono Warsztaty Szkolne z ul. Młyńskiej 4 do Łabęd na ul. Strzelców Bytomskich 25,
 • 2010 r. – w ramach współpracy z Aeroklubem Gliwickim, uruchomiono w szkole nowy kierunek kształcenia: technik mechanik lotnictwa,
 • 2010 r. – poszerzenie działalności szkoły o kursy potwierdzające kwalifikacje w różnych gałęziach przemysłu: operatorów wózków widłowych, SEP - wyodrębnione umiejętności zawodowe, w ramach KSAPL (Krajowej Sieci Akredytacji)
 • 2012 r. –  uroczyste obchody 60-lecie istnienia ZSS,
 • 2015 r. – w zasadniczej szkole zawodowej otworzono nowy kierunek – mechanik motocyklowy.
 • 2017 r. – wprowadzenie zmian w systemie edukacji, powołanie w miejsce Zasadniczej Szkoły Zawodowej – Branżowej Szkoły I Stopnia / 3-letniej /
 • 2017 r. – otwarcie klasy patronackiej przy „BUMAR - ŁABĘDY” w ramach działalności Branżowej Szkoły I Stopnia o specjalności „Mechanik pojazdów samochodowych",
 • 2019 r. – uruchomienie nowego kierunku kształcenia na poziomie technikum - technik spedytor. Przejście na 5- letnie kształcenie w technikach,
 • 2019 r. – projekt „PO WER” – zagraniczne praktyki zawodowe – Włochy,
 • 2020 r. – założenie Szkoły Branżowej II Stopnia /2-letniej / - umożliwiającej nabycie dalszych kwalifikacji absolwentom Szkoły Branżowej I Stopnia, uzyskanie dyplomu technika oraz przygotowanie do egzaminu maturalnego,
 • 2020 r. – podpisanie umowy współpracy z Centrum Kształcenia Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo–Wschodniej Politechniki Śląskiej,
 • 2022 r. – 23 września – uroczyste obchody 70-lecia Zespołu Szkół Samochodowych
 • 2023 r . – wprowadzenie nowego kierunku kształcenia w Szkole Branżowej I Stopnia „Mechanik – monter maszyn i urządzeń” – klasa patronacka „HUTA- ŁABĘDY”,
 • 2023 r. – stała aktywna współpraca z podmiotami gospodarczymi, zewnętrznymi w ramach kształcenia zawodowego – 22 podmioty gospodarcze,
 • 2023 r. - podpisanie porozumienia z Heli Solution w zakresie wsparcia w kształceniu kadr dla branży lotniczej.