Stypendysta Prezesa Rady Ministrów w ZSS

Każdego roku, Prezes Rady Ministrów, przyznaje najzdolniejszym uczniom, stypendia naukowe. Są one uhonorowaniem zaangażowania w pracę uczniów szkół dziennych, które umożliwiają uzyskanie świadectwa dojrzałości. Otrzymać je może uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą – w danej szkole – średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Kandydata do stypendium, zatwierdza rada pedagogiczna pod koniec czerwca, a zatwierdzony wniosek dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty, w terminie do dnia 10 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

13 października 2023 w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach odbyła się Gala wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024.
Wśród wyróżnionych znalazł się uczeń klasy 3b Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach, Maciej Plichta. Maciek odebrał dyplom z rąk zastępcy dyrektora gliwickiej Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty, Pana Jakuba Padewskiego.
Serdecznie gratulujemy!