Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w latach szkolnych 2020/2021–2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym, 

2) niesłyszącym, 

3) słabosłyszącym, 

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6, 

8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8 – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), uczęszczającym w danym roku szkolnym do szkoły wskazanej w w/w Rozporządzeniu.

 

W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana

uczniom uczęszczającym w tym roku szkolnym do: 

– branżowej szkoły I stopnia, 

– klas I i II pięcioletniego technikum, 

– klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum

 

Pomoc w ramach programu, udzielana jest na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

 

Wniosek należy złożyć  do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.


Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy określonej w w/w Rozporządzeniu.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy do niego dołączyć informację
o rozliczeniu wydatków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym
w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Zwrot kosztów następuje po przedłożeniu potwierdzenia zakupu.