Branżowa szkoła II stopnia

Branżowa szkoła II stopnia

Technik pojazdów samochodowych.

Kształcenie w szkole branżowej II stopnia prowadzone jest dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodach w których wyodrębniono wspólną kwalifikację dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia (dla zawodu technik pojazdów samochodowych wspólne kwalifikacje to MG 18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, MG 12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych oraz MG 43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. )

W szkole branżowej II stopnia w Zespole Szkół Samochodowych kształcenie prowadzone jest w formie zaocznej zgodnie z ramowym planem nauczania.

Ukończenie branżowej szkoły II stopnia w Zespole Szkół Samochodowych umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik pojazdów samochodowych po zdaniu egzaminu zawodowego, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.

Dodatkowe informacje udzielane są w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 32 231 49 11.