Rada Samorządu

Skład: 
1. Przewodniczący - Tomasz Mężyński 4l
2. Zastępca - Kamil Paluch 4l
3. Skarbnik - Sebastian Mruk 3b
 
Pozostali członkowie :
Grzegorz Kulik 2b
Adam Bączkowski 2l
Jakub Sobelski 2l


Opiekunowie:
Aleksander Czapla
Olga Pawlicka
 
 
Rada Samorządu Uczniowskiego:
1. Jest organem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej, powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
2. Reprezentuje interesy wszystkich uczniów.
3. Samorząd ustala i zatwierdza plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny oraz czuwa nad terminowością realizacji. 
4. Współtworzy regulaminy, przepisy, podejmuje i proponuje uchwały.
5. Przedstawia wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły oraz Radzie Pedagogicznej we wszystkich sprawach dotyczących praw uczniów.
6. Ma prawo do wydawania opinii w sprawie ucznia odwołującego się do Dyrektora od statutowej kary.
7. Samodzielnie przygotowuje imprezy kulturalne, oświatowe, rozrywkowe, sportowe, konkursy, pracę na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.
8. Pomaga w organizowaniu i przeprowadzaniu wszelkich imprez organizowanych na terenie szkoły zgodnie z kalendarzem imprez (np. apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny, imprez organizowanych na terenie szkoły )
9. Członkowie Samorządu reprezentują szkołę na zewnątrz.
10. Uchwały Samorządu , opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.
11. Członkostwa w Samorządzie Uczniowskim mogą być pozbawieni uczniowie, którzy:Nie przestrzegają regulaminu szkolnego oraz lekceważą podstawowe obowiązki ucznia.Uchylają się od wypełniania obowiązków wynikających z działalności Samorządu.Nie uczestniczą w spotkaniach, posiedzeniach Rady oraz zebraniach plenarnych samorządu Uczniowskiego.
12. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu

Działalność Samorządu Uczniowskiego

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH 
NA ROK SZKOLNY 2018/2019


Wrzesień 2018
• Ustalenie i zatwierdzenie planu działań na cały rok 
• Organizacja akademii na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, udział w jej prowadzeniu 
• Udział w uroczystości ślubowania klas pierwszych
• Przypomnienie uczniom naszej szkoły o tym, że w bibliotece szkolnej znajduje się Skrzynka inicjatyw i pomysłów uczniowskich, do której uczniowie mogą wrzucać listy z prośbami, propozycjami lub sugestiami dotyczącymi funkcjonowania szkoły
• Kontynuacja akcji zbierania plastikowych nakrętek na rzecz Asi Mierzwy 

Październik 2018
• Ogłoszenie wśród uczniów klas pierwszych i drugich naboru do sekcji technicznej
• Pomoc w przygotowaniu uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
• Aktualizacja informacji na temat Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły oraz w gablocie SU

Listopad 2018
• Pomoc w organizacji akademii z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 
• Wsparcie p. Dobrochny Kurowskiej w zbiórce darów na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sośnicy

Grudzień 2018
• Wsparcie p. Grzegorza Czarnego w organizacji XIX edycji akcji „Góra grosza”
• II edycja konkursu na najpiękniejszą dekorację świąteczną sal lekcyjnych
• Podsumowanie pierwszego półrocza działalności samorządu – zestawienie frekwencji uczęszczania przedstawicieli poszczególnych klas na zebrania SU, podsumowanie działań

Styczeń 2019
• Wsparcie p. Dobrochny Kurowskiej w organizacji 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Marzec 2019
• Współudział w organizacji imprezy „Wagary w Samochodówce”
• Przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Samorządu Uczniowskiego w celu zastąpienia członków prezydium kończących szkołę w bieżącym roku szkolnym
• Współorganizacja Dni Otwartych w Szkole

Kwiecień 2019
• Promocja szkoły podczas Gliwickich Targów Edukacyjnych – pomoc w organizacji stoiska ZSS, wybranie przedstawicieli
• Pożegnanie klas maturalnych – współudział w organizacji akademii

Maj 2019
• Obchody Święta Konstytucji 3 Maja  - współudział w organizacji akademii
• Podsumowanie drugiego półrocza działalności SU

Czerwiec 2019
• Udział i pomoc w koordynowaniu akcji „Sprzątanie Świata”
• Współorganizacja „Dnia Sportu”
• Pomoc w organizacji akademii na zakończenie roku szkolnego

Cały rok 2018/2019
• Zebrania Samorządu raz w miesiącu lub według potrzeb
• Doraźne opiniowanie w sprawach związanych z uczniami ZSS
• Prowadzenie gabloty informacyjnej SU
 Opiekunowie Samorządu:
Aleksander Czapla
Olga Sokół-Pawlicka


 

Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach

im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"


ul. Kilińskiego 24a, 44-122 Gliwice

sekretariat@zss.gliwice.eu

32 231 49 11 lub 32 230 19 93
 
Sabina Karwacka – inspektor ochrony danych osób w Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach

tel: 32 230 19 93

Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Warsztaty Szkolne:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 19 45

zssam.warsztaty@gmail.com

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 21 50

poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
sobota 8:00 - 13:00