Rada Samorządu

Skład: 
1. Przewodniczący - Tomasz Mężyński 3l
2. Zastępca - Kamil Paluch 3l
3. Skarbnik - Sebastian Mruk 2b
 
Pozostali członkowie :
Grzegorz Kulik 1b
Adam Bączkowski 1l
Jakub Sobelski 1l


Opiekunowie:
Aleksander Czapla
Olga Pawlicka
 
 
Rada Samorządu Uczniowskiego:
1. Jest organem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej, powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
2. Reprezentuje interesy wszystkich uczniów.
3. Samorząd ustala i zatwierdza plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny oraz czuwa nad terminowością realizacji. 
4. Współtworzy regulaminy, przepisy, podejmuje i proponuje uchwały.
5. Przedstawia wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły oraz Radzie Pedagogicznej we wszystkich sprawach dotyczących praw uczniów.
6. Ma prawo do wydawania opinii w sprawie ucznia odwołującego się do Dyrektora od statutowej kary.
7. Samodzielnie przygotowuje imprezy kulturalne, oświatowe, rozrywkowe, sportowe, konkursy, pracę na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.
8. Pomaga w organizowaniu i przeprowadzaniu wszelkich imprez organizowanych na terenie szkoły zgodnie z kalendarzem imprez (np. apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny, imprez organizowanych na terenie szkoły )
9. Członkowie Samorządu reprezentują szkołę na zewnątrz.
10. Uchwały Samorządu , opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.
11. Członkostwa w Samorządzie Uczniowskim mogą być pozbawieni uczniowie, którzy:Nie przestrzegają regulaminu szkolnego oraz lekceważą podstawowe obowiązki ucznia.Uchylają się od wypełniania obowiązków wynikających z działalności Samorządu.Nie uczestniczą w spotkaniach, posiedzeniach Rady oraz zebraniach plenarnych samorządu Uczniowskiego.
12. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu

Działalność Samorządu Uczniowskiego

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH 
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Wrzesień
• Ustalenie planu działań na cały rok 
• Pomoc w organizacji akademii na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, udział w jej prowadzeniu 
• Pomoc w przygotowaniu uroczystości pożegnania wieloletniego pracownika szkoły, pana Józefa Słoty
 
Październik
• Kontynuacja akcji zbierania plastikowych nakrętek na rzecz Mai Sowy
• Inauguracja i prowadzenie akcji sprzedaży gadżetów z logo szkoły
• Pomoc w przygotowaniu uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela 
(przeprowadzenie konkursu i przyznanie wybranym nauczycielom nagród „Złotego tłoka”)
• Aktualizacja informacji na temat Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły
 
Listopad
• Pomoc w organizacji akademii z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 
• Wsparcie p. Dobrochny Kurowskiej w zbiórce darów na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sośnicy
Grudzień
• Podsumowanie pierwszego półrocza działalności nowego samorządu – zestawienie frekwencji uczęszczania przedstawicieli poszczególnych klas na zebrania SU, podsumowanie działań
 
Styczeń
• Uruchomienie „Skrzynki inicjatyw i pomysłów uczniowskich”, do której uczniowie będą mogli wrzucać listy z prośbami, propozycjami lub sugestiami dotyczącymi funkcjonowania szkoły
• Wsparcie p. Dobrochny Kurowskiej w organizacji 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 
Marzec
• Współudział w organizacji imprezy „Wagary w Samochodówce”
• Przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Samorządu Uczniowskiego w celu zastąpienia członków prezydium kończących szkołę w bieżącym roku szkolnym
 
Kwiecień
• Promocja szkoły podczas Gliwickich Targów Edukacyjnych – pomoc w organizacji stoiska ZSS, wybranie przedstawicieli
• Pożegnanie klas maturalnych – współudział w organizacji akademii
 
Maj
• Obchody Święta Konstytucji 3 Maja  - współudział w organizacji akademii
• Podsumowanie drugiego półrocza działalności SU
Czerwiec
• Udział i pomoc w koordynowaniu akcji „Sprzątanie Świata”
• Współorganizacja „Dnia Sportu”
• Pomoc w organizacji akademii na zakończenie roku szkolnego
 
Cały rok
• Zebrania Samorządu raz w miesiącu lub według potrzeb
• Doraźne opiniowanie w sprawach związanych z uczniami ZSS
• Prowadzenie gabloty informacyjnej SU
 

Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach

im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"


ul. Kilińskiego 24a, 44-122 Gliwice

sekretariat@zss.gliwice.eu

32 231 49 11 lub 32 230 19 93
 
Sabina Karwacka – inspektor ochrony danych osób w Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach

tel: 32 230 19 93

Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Warsztaty Szkolne:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 19 45

zssam.warsztaty@gmail.com

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 21 50

poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
sobota 8:00 - 13:00