Wyprawka Szkolna

UWAGA RODZICE!!!

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2017/2018

       Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2017/2018 pomoc skierowana zostaje do uczniów:

1)     słabowidzących,

2)     niesłyszących,

3)     słabosłyszących,

4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7