Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.
"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
Jan Paweł II
Akcje wolontariatu prowadzone w ZSS
  • Zbiórka darów dla bezdomnych zwierząt - prowadzona od września, trwa nadal. Dotąd zebraliśmy 40 kg karmy, 5 kg ryżu i kaszy oraz kilka ręczników. ( Apel o więcej!!!)
  • Sprzedaż cegiełek na rzecz Fundacji "Pomóż i Ty"- na zakup protez i  rehabilitację niepełnosprawnej młodzieży( Jest jeszcze kilkanaście cegiełek do sprzedania). Kwota, którą udało się zebrać do tej pory, to 240zł. W ub. roku  byliśmy lepsi o 260zł! 
  • Akcja " Wrzuć koreczek na wózeczek"- prowadzona z dużym powodzeniem, młodzież w tę właśnie akcję chętnie się angażuje. 
  • Zbiórka pieniędzy na rzecz WOŚP- 159zł
  • Akcja "Góra Grosza"
  • Zbiórki żywności dla potrzebujących we współpracy z PCK.
O wolontariacie w ZSS – musicie to przeczytać
Wolontariat w samochodówce realizowany jest już od dawna – nie zawsze nawet takimi kategoriami myślimy. To najcenniejsza cecha każdego człowieka ­ zrobić cokolwiek dla innych nie pytając ile otrzymam zapłaty – to najpiękniejsza z zalet jakie ktokolwiek może posiadać.
Wielkie brawa dla krwiodawców – oni też mają swoją zakładkę, bo za prawie 500 litrów bezinteresownie oddanej krwi bezapelacyjnie mają prawo do własnego „kącika” w naszej szkole.
Wolontariat to taka sama wartość bo jest bezinteresowna, niesiemy pomoc innym, tym, którym nasza pomoc chociaż czasami pozwoli się uśmiechnąć, spojrzeć bardziej optymistycznie w przyszłość, pozwoli uwierzyć w innego człowieka. To również najcenniejszy DAR a Wy potraficie to robić.
Nasza zakładka wygląda dużo gorzej niż Wasza praca, dlatego ogłaszamy konkurs na:
„LOGO WOLONTARIATU SAMOCHODÓWKI”
Warunkiem jest samodzielne stworzenie dowolnego materiału graficznego o tematyce wolontariackiej związanej z naszą szkołą i przekażcie je na jakimkolwiek nośniku elektronicznym do Pana Witolda Tchórzewskiego. Obowiązkowo podpiszcie Wasze Prace
Najlepsze prace nagrodzimy a wszystkie zamieścimy w tej zakładce jako ozdobniki, bo ta zakładka ma być tak piękna jak Wasza praca którą najczęściej w wolnym od zajęć szkolnych czasie wykonujecie.
Poniżej kilka zdań na temat wolontariatu cytowanych za Wikipedią jako wskazówki dla nas wszystkich a jeszcze dalej już za chwilę informacje o tym co dotychczas zrobiliście.
Wolontariat (łac. voluntarius ­ dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno -koleżeńsko­-przyjacielskie.
Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa.
Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.
Określenie wykraczająca poza związki rodzinno-­koleżeńsko­-przyjacielskie oznacza, że nie każda praca na rzecz innych jest wolontariatem. Np. pomoc własnej babci wolontariatem nie jest, natomiast pomoc starszej osobie w pobliskim hospicjum czy domu pomocy społecznej ­ jest.
Najczęstsze motywacje wolontariuszy:

• chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego;
• potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości;
• chęć bycia potrzebnym;
• chęć spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś się otrzymało (zobacz także: (humanitaryzm);
• chęć zdobycia nowych umiejętności oraz doświadczeń zawodowych i życiowych;
• pobudki religijne (zobacz także: charytatywność).