Uwaga, komunikat maturalny!

Szanowni Uczniowie,
“Matura 2021” zbliża się wielkimi krokami. Będzie ona odbywała się, podobnie jak w zeszłym roku, w czasie szczególnym, pandemicznym.
Sytuacja , która nas zastaje oraz zmiany , które wprowadza Ministerstwo Edukacji i Nauki na najbliższe lata, dotyczące przeprowadzenia egzaminów maturalnych są ważną informacją nie tylko dla tegorocznych maturzystów!
Zapoznajcie się, więc z poniższymi informacjami!

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023

Egzaminy zewnętrzne w 2021 r.
W 2021 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w sierpniu 2020 r., tj.
1. egzamin maturalny – od 4 do 20 maja,
2. egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy – od 7 czerwca do 8 lipca.

Podobnie jak w roku ubiegłym wszystkie egzaminy zostaną przeprowadzone w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez CKE, MEiN i GIS, które zostały ogłoszone na stronie internetowej CKE 19 kwietnia br.
Egzaminy zewnętrzne w 2022 r.
W 2022 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone w większości na tych samych zasadach, jakie obowiązują w 2021 r.
w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań niż było w roku 2019, natomiast czas na rozwiązanie zadań pozostanie taki sam jak dotychczas,
w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań otwartych,
w przypadku egzaminu z języka polskiego uczeń będzie mógł wybrać temat wypracowania spośród dwóch: rozprawki albo opowiadania, a w wypracowaniu będzie mógł odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu,
w przypadku egzaminu z matematyki w arkuszu nie będzie zadań dotyczących dowodów geometrycznych, a wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii będą sprawdzane w ograniczonym zakresie,
w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2 (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).
W przypadku egzaminu maturalnego w 2022 r. oznacza to, że:
zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
obowiązują aneksy do informatorów opublikowane w grudniu 2020 r. i dostępne na stronie internetowej CKE,
obowiązkowa będzie tylko część pisemna egzaminu, tj. język polski, matematyka i wybrany język obcy nowożytny na poziomie podstawowym,
do egzaminów w części ustnej będą mogli przystąpić zdający, którzy potrzebują wyniku w rekrutacji na studia wyższe za granicą,
przystąpienie do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym będzie obowiązkowe (to zmiana w stosunku do 2021 r.); każdy maturzysta będzie mógł przystąpić dodatkowo do egzaminu z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych,
w przypadku egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym zdający będą mieli trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretację tekstu poetyckiego – jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych,
w przypadku egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym będzie mniej zadań otwartych, a za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można otrzymać maksymalnie 45 punktów,
w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2+/B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).
W przypadku egzaminu maturalnego w 2022 r. oznacza to, że:
zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
obowiązują aneksy do informatorów opublikowane w grudniu 2020 r. i dostępne na stronie internetowej CKE,
obowiązkowa będzie tylko część pisemna egzaminu, tj. język polski, matematyka i wybrany język obcy nowożytny na poziomie podstawowym,
do egzaminów w części ustnej będą mogli przystąpić zdający, którzy potrzebują wyniku w rekrutacji na studia wyższe za granicą,
przystąpienie do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym będzie obowiązkowe (to zmiana w stosunku do 2021 r.); każdy maturzysta będzie mógł przystąpić dodatkowo do egzaminu z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych,
w przypadku egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym zdający będą mieli trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretację tekstu poetyckiego – jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych,
w przypadku egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym będzie mniej zadań otwartych, a za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można otrzymać maksymalnie 45 punktów,
w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2+/B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Egzaminy zewnętrzne w 2023 r.

Planuje się, że w 2023 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach o egzaminie maturalnym oraz rozporządzeniach o podstawie programowej kształcenia ogólnego odpowiednio w szkole ponadpodstawowej. Do obecnie obowiązujących przepisów prawa wprowadzone zostaną dwie zmiany, tj.
1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2023 r. – rezygnacja z egzaminu z przedmiotu dodatkowego do wyboru (egzamin ten zostanie po raz pierwszy przeprowadzony w 2024 r.)
2. w przypadku egzaminu maturalnego w 2023 r. – rezygnacja z obowiązku zdania (tj. zdobycia co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania) egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (obowiązek ten zostanie wprowadzony od 2025 r.).

Ewentualne decyzje dotyczące zawężenia zakresu wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych w 2023 r. będą podejmowane – w zależności od sytuacji epidemicznej – w roku szkolnym 2021/2022.

 

M. Mielewska