ZESPOŁ  SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH 
IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH

ZASADY REKRUTACJI 

rok szkolny 2018/2019

 

 Zasady Rekrutacjisporządzono na podstawie przepisów określonych wDecyzjiŚląskiego Kuratora Oświaty 
Nr OA—OR.110.1.2.2018z dnia 31 stycznia2018 r.orazRozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 14 marca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 586).

 

Szkoła

Zawód

Czas nauki

Punktowane przedmioty

Technikum  Nr 7

technik pojazdów samochodowych

4 lata

Język polski
Język obcy
Matematyka
Technika lub Informatyka

technik mechanik lotniczy

4  lata

 

 

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3

mechanik pojazdów samochodowych

Klasa patronacka Zakładów Mechanicznych „Bumar-Łabędy” S.A.

3 lata

Język polski
Język obcy
Matematyka
Technika lub Informatyka

elektromechanik pojazdów samochodowych

3 lata

mechanik motocyklowy

3 lata

kierowca mechanik

3 lata

 

 

 

 

 

*Uwaga!Warunkiem niezbędnym do kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, (jako pracownik młodociany) jest podpisanie umowy z pracodawcą oraz dostarczenie do szkoły zaświadczenia o zapewnieniu praktyki.

 

Wszystkim pełnoletnim, bez względu na ukończoną, rozpoczętą czy przerwaną naukę w  dowolnym typie szkoły, proponujemy: 

KWALIFIKACYJNE KURSY  ZAWODOWE  (KKZ)

 

 

 

 

Kwalifikacyjne kursy  zawodowe (KKZ)

 

M.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

 

 

M.18 Diagnozowanie i  naprawa podzespołów i  zespołów pojazdów samochodowych.

 

 

M.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga:KKZ realizowane są w formie zaocznej, zajęcia odbywają się w piątki isoboty.

   

I. Terminy składania dokumentów przez kandydatów:

od 18maja 2018 r.

do 18 czerwca 2018 r.
godz. 12:00

Do klas pierwszych, młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych:
Technikum nr 7 i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3

– REKRUTACJA ELEKTRONICZNA.

Wprowadzenie podań przez Internet i złożenie dokumentów określono w pkt. III

od 18 czerwca 2018 r.
do 31 sierpnia 2018 r. 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

· MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych
i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

· MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

·  MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

II. Terminy rekrutacji do klas pierwszych:

1.       Technikum nr 7 oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3

od 22czerwca 2018 r. 

do 26 czerwca2018 r. do godz. 15:00

kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

6 lipca 2018 r. 
godz. 10:00

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych z podziałem na oddziały oraz kandydatów niezakwalifikowanych; 

Od 6 lipca 2018 r.
do 12 lipca 2018 r
.

do godz. 15:00

termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Uwaga!

Ponadto kandydaci zakwalifikowani zobowiązani są złożyć:

--- podpisanena odwrocie zdjęcia – szt. 2,

--- orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, ·(jeżeli kandydat taką posiada),

--- kartę zdrowia dziecka,

--- zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów.

Niedostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnegojest jednoznaczne
z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem z listy kandydatów.

13 lipca 2018 r. 

godz. 9:00

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły oraz podanie informacji o wolnych miejscach; 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające. Termin zakończenia - 14 sierpnia 2018 r.

 Badania lekarskie dla zakwalifikowanych kandydatów (Technikum nr  7, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3) przeprowadzane są bezpłatnie przez lekarza medycyny pracy na terenie szkoły w wyznaczonym terminie.

III. Zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019

Uczniowie starający się o przyjęcie do klas pierwszych szkół młodzieżowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych, biorą udział w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.Kandydat do szkoły rejestruje się w systemie przez Internet indywidualnie lub w sekretariacie szkoły. Sekretariat szkoły służy pomocą i udzieli wszelkich potrzebnych informacji.

Do wybranego oddziału danej szkoły uczniowie są przyjmowani w kolejności zgodnej z sumą punktówdo wyczerpania planowanego limitu miejsc.W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata, decyduje dyrektor szkoły, po uwzględnieniu oceny zachowania. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające. Termin  zakończenia: 14 sierpnia 2018 r.

 

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum, szczególne osiągnięcia ucznia
oraz za egzamin gimnazjalny 

 

Zajęcia edukacyjne (przedmioty) podlegające punktowaniu dla wszystkich typów szkół:

 

Język polski,

Język obcy, (j. angielski, j. niemiecki lub inny wskazany przez kandydata)

Matematyka,

Technika lub Informatyka (ze wskazaniem przedmiotu przez kandydata)

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Celujący

Bardzo dobry

Dobry

Dostateczny

Dopuszczający

18 punktów

72 punkty

17 punktów

14 punktów

8 punktów

2 punkty

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 punktów

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza,
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

3 punkty

Dodatkowe punkty za udział w zawodach wiedzy określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 poz. 586),

Pełna treść rozporządzenia znajduje się na stronie MEN oraz w załączniku.

18 punktów

Egzamin gimnazjalny

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

· wynik przedstawiony w procentach z:

o    języka polskiego

o    historii i wiedzy o społeczeństwie

o    matematyki

o    przedmiotów przyrodniczych

o    języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2

 

100 punktów

 Łącznie

200 punktów

 

Zasady Rekrutacjiobowiązujące w Zespole Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach 
na rok szkolny 2018/2019, sporządzono na podstawie przepisów określonych wDecyzjiŚląskiego Kuratora Oświaty 
Nr OA—OR.110.1.2.2018z dnia 31 stycznia2018 r.orazRozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 14 marca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 586).

 

Wszelkie wątpliwości, będą rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach. 

 Szczegółowych informacji o naborze do szkół udziela 
Sekretariat Uczniowski Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach przy ul. Kilińskiego 24a, 
nr telefonu 32 231 49 11 lub 32 230 19 93, wew. 32, 20. 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

 

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

                              

Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach

im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"


ul. Kilińskiego 24a, 44-122 Gliwice

sekretariat@zss.gliwice.eu

32 231 49 11 lub 32 230 19 93
 
Sabina Karwacka – inspektor ochrony danych osób w Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach

tel: 32 230 19 93

Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Warsztaty Szkolne:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 19 45

zssam.warsztaty@gmail.com

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 21 50

poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
sobota 8:00 - 13:00