ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH 
IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, 
na rok szkolny 2017/2018

Oferta edukacyjna w roku 2017:

Dla absolwentów gimnazjum: 

Technikum nr 7, 4-letnie kształcenie w zawodzie:

  • technik pojazdów samochodowych
  • technik mechanik lotniczy

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3, 3-letnie kształcenie w zawodach: 

  • mechanik pojazdów samochodowych -  Nowość! Klasa patronacka Zakładów Mechanicznych „Bumar-Łabędy” S.A.
  • mechanik pojazdów samochodowych -  kształcenie również jako pracowników młodocianych*!!!
  • elektromechanik pojazdów samochodowych 
  • mechanik motocyklowy
  • kierowca mechanik 
   
  * UWAGA
  Warunkiem niezbędnym do kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych (jako pracownik młodociany) jest podpisanie umowy z pracodawcą oraz dostarczenie do szkoły zaświadczenia o zapewnieniu praktyki.

OPISY ZAWODÓW 

 

Wszystkim pełnoletnim, bez względu na ukończoną, rozpoczętą czy przerwaną naukę w dowolnym typie szkoły, proponujemy: 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (KKZ)

  • M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 
  • M.18.Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
  • M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

KKZ realizowane są w formie zaocznej, zajęcia odbywają się w piątki i soboty.


I. Terminy składania dokumentów przez kandydatów:

od 19 maja 2017 r.

do 19 czerwca 2017 r.

do klas pierwszych, młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych: Technikum nr 7
i Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3
REKRUTACJA ELEKTRONICZNA.

Wprowadzenie podań przez Internet i złożenie dokumentów określono w pkt. III

od 19 czerwca 2017 r.

do 31 sierpnia 2017 r. 

na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy 

  • M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 
  • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów 
  • i zespołów pojazdów samochodowych
  • M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

 

II. Terminy rekrutacji do klas pierwszych:

1.      Technikum nr 7 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3: 

od 23 czerwca 2017 r. 

do 27 czerwca 2017 r.

kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

7 lipca 2017 r.

godz. 10:00 

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych z podziałem na oddziały; 

Od 7 lipca 2017 r.
do 13 lipca 2017 r
.

 

 

termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Uwaga!

Ponadto kandydaci zakwalifikowani zobowiązani są złożyć:

- podpisane na odwrocie zdjęcia – szt. 2,

- orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli kandydat taką posiada),

- kartę zdrowia dziecka,

- zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów.

Niedostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnegojest jednoznaczne
z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem z listy kandydatów

 

14 lipca 2017 r. 

godz. 9:00

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach; 

do 31 sierpnia 2017 r. mogą być przyjmowani kandydaci do szkół dysponujących wolnymi miejscami. Zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów;

 

Badania lekarskie dla zakwalifikowanych kandydatów (Technikum nr  7, Branżowa Szkoła I Stopnia
nr 3) przeprowadzane są bezpłatnie przez lekarza medycyny pracy na terenie szkoły w wyznaczonym terminie.

 

III. Zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2017 /2018

Uczniowie starający się o przyjęcie do klas pierwszych szkół młodzieżowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych, biorą udział w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

 

Kandydat do szkoły rejestruje się w systemie przez Internet indywidualnie lub w sekretariacie szkoły. Sekretariat szkoły służy pomocą i udzieli wszelkich potrzebnych informacji.

 

Do wybranego oddziału danej szkoły uczniowie są przyjmowani w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 
W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata, decyduje dyrektor szkoły, po uwzględnieniu oceny zachowania. 
Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje dyrektor szkoły do dnia zakończenia rekrutacji, tj. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

 

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum, szczególne osiągnięcia ucznia oraz za egzamin gimnazjalny

Zajęcia edukacyjne (przedmioty) podlegające punktowaniu dla wszystkich typów szkół:

 

Język polski,

Język obcy, (j. angielski, j. niemiecki lub inny wskazany przez kandydata)

Matematyka,

Technika lub Informatyka (ze wskazaniem przedmiotu przez kandydata)

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Celujący

Bardzo dobry

Dobry

Dostateczny

Dopuszczający

18 punktów

72 punkty

17 punktów

14 punktów

8 punktów

2 punkty

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 punktów

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza.
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

3 punkty

Dodatkowe punkty za udział w zawodach wiedzy określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 poz. 586),

Pełna treść rozporządzenia znajduje się na stronie MEN oraz w załączniku.

18 punktów

Egzamin gimnazjalny

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

·       wynik przedstawiony w procentach z:

o    języka polskiego

o    historii i wiedzy o społeczeństwie

o    matematyki

o    przedmiotów przyrodniczych

o    języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2;

 

100 punktów

 Łącznie

200 punktów


Zasady Rekrutacji obowiązujące w Zespole Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” 
w Gliwicach na rok szkolny 2017/2018, sporządzono na podstawie przepisów określonych w Postanowieniu Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-OR.110.2.19.2017z dnia 13kwietnia 2017 r.orazRozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 586)
 
Wszelkie wątpliwości, będą rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach. 

Szczegółowych informacji o naborze do szkół udziela Sekretariat Uczniowski Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach przy ul. Kilińskiego 24a, nr telefonu 32 231 49 11 lub 32 230 19 93, wewn. 32, 20.

 
 

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Samochodowych

Jacek Płowiec

 


Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach

im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"


ul. Kilińskiego 24a, 44-122 Gliwice

sekretariat@zss.gliwice.eu

32 231 49 11 lub 32 230 19 93
Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Warsztaty Szkolne:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 19 45

zssam.warsztaty@gmail.com

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 21 50

poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
sobota 8:00 - 13:00