Przywileje krwiodawcy

Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. 
Osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew przysługuje tytuł "Honorowy Dawca Krwi'' oraz możliwość uzyskania legitymacji HDK. 


Honorowemu Dawcy Krwi, zgodnie z art. 9 ustawy o publicznej służbie krwi przysługuje : 
   • zaświadczenie celem usprawiedliwienia nieobecności w pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia ( Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 15 maja 1996 r. Dz. U.1632.2014 j.t. w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w miejscu pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy oraz Ustawy o publicznej służbie krwi Dz.U.332 2014 j.t. poz.681, rozdział 2 ), 
   • zwrot kosztów przejazdu do najbliższej jednostki organizacyjnej służby krwi, w której oddaje krew na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju, koszty te ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi. 
   • posiłek regeneracyjny - równoważnik kaloryczny 4500 kcal ( Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wartości posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy ( Dz.U.96, 60 poz.281), 
   • publiczna służba krwi zapewnia anonimowość dawcy krwi. Oznakowanie opakowań krwi i preparatów krwiopochodnych nie może zawierać danych umożliwiających identyfikację dawcy krwi przez biorcę lub inną niż jednostka organizacyjna publicznej służby krwi ( art. 13 w/w. ustawy ) 
Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje : 
   • zniżka na leki znajdujące się na liście leków refundowanych do wysokości ustalonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia limitu 
   • świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielane w dniu zgłoszenia, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia ( zgodnie z komunikatem NFZ w sprawie zmiany zasad udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym 
Z dniem 1 stycznia 2007 r. Honorowym Dawcom Krwi przywrócono możliwość odliczenia darowizny w formie ekwiwalentu pieniężnego za oddaną krew od podstawy opodatkowania. 
Każdy krwiodawca może uzyskać bezpłatnie wyniki badań laboratoryjnych 
   • oznaczenia grupy krwi w układzie ABO i Rh 
   • pełnej morfologii krwi 
   • znaczników wirusowego zapalenia wątroby typu Bi C , 
   • AIDS ( HIV-1 / HIV-2 )oraz zakażeń kiłą 


Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach

im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"


ul. Kilińskiego 24a, 44-122 Gliwice

sekretariat@zss.gliwice.eu

32 231 49 11 lub 32 230 19 93
 
Sabina Karwacka – inspektor ochrony danych osób w Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach

tel: 32 230 19 93

Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Warsztaty Szkolne:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 19 45

zssam.warsztaty@gmail.com

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 21 50

poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
sobota 8:00 - 13:00