Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. S. Roweckiego „Grota” w Gliwicach informuje o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Przemysław Kawa.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie sięPaństwo z nim kontaktować pisząc na adres e-mail: sekretariat@zss.gliwice.eu lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: iod@zssam-gliwice.pl

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 13, 14, 15 rozporządzenia 2016/679 RODO publikujemy dla Państwa wiedzy i realizujemy Państwa podstawowe prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, Klauzule Informacyjne dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. S. Roweckiego „Grota” w Gliwicach.

1- Klauzula RODO REKRUTACJA UCZNIÓW

2- Klauzula RODO NAUKA

3- Klauzula RODO MONITORING

4- Klauzula RODO POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

5- Klauzula RODO UMOWY CYWILNO-PRAWNE

6- Klauzula RODO KORZYSTANIE ZFŚS

8- Klauzula RODO ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

9- Klauzula RODO PRZECIWDZAŁANIE COVID-19

10- Klauzula RODO FANPAGE FACEBOOK

12- Klauzula RODO SZKOŁA NAUKI JAZDY

14- Klauzula RODO OBSŁUGA KORESPONDENCJI

15- Klauzula RODO STACJA KONTROLI POJAZDÓW

16- Klauzula RODO NAUKA ZDALNA

17- Klauzula RODO ZAMÓWIENIA do 130 tyś złotych

REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W celu ułatwienia Państwu, korzystania z praw określonych w art. 15 - 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO oraz usprawnienia komunikacji w zakresie:
1. Prawa dostępu do informacji oraz kopii danych osobowych przetwarzanych przez jednostkę;
2. Prawa do sprostowania danych;
3. Prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a);
4. Prawa do ograniczenia przetwarzania;
5. Prawa do przenoszenia danych wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) oraz przetwarzania odbywającego się w sposób zautomatyzowany;
6. Prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowaniu.
Administrator Państwa danych osobowych udostępnia poniżej wnioski za pomocą, których każda osoba, której dane dotyczą mogą realizować swoje uprawniania wynikające z powyższych przepisów.
Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15–22 RODO, W razie potrzeby termin ten można przedłużyć
o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
1. Wniosek o uzyskanie informacji lub kopii danych osobowych art. 15 RODO
2. Wniosek o realizację praw z zakresu danych osobowych art. 16-22 RODO
Wnioski są dostępne w sekretariacie Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. S. Roweckiego „Grota” w Gliwicach, reprezentowany przez Dyrektora jednostki mający swoja siedzibę przy ul. Kilińskiego 24a 44-122 Gliwice, które prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@zss.gliwice.eu lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie jednostki.