Plan pracy klubu

1.Aktywny udział w obchodach świąt patriotycznych.
2.Współpraca z IPN – Katowice,
3.Opieka nad grobami żołnierzy poległymi za ojczyznę,

Lista członków

Honorowy członek zarządu klubu: por. inż. Włodzimierz Kołkowski „Spalony”.
1. Prezes Szkolnego Klubu im. Armii Krajowej: Leszek Zyman
2. Z-ca prezesa Szkolnego Klubu im. Armii Krajowej: Damian Pelczarski
3. Sekretarz: Paweł Nawrat

 

Statut , logo klubu

 

STATUT

Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej

przy Zespole Szkół Samochodowych

w Gliwicach

 

 

I.     Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej jest jednostką organizacyjną powołaną w oparciu o „Porozumienie o współpracy” zawarte w dniu 05 grudnia 2016 roku, pomiędzy Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, a Dyrektorem Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach. Klub współpracuje z Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej najbliższym terytorialnie w stosunku do siedziby Klubu.

 

§ 2

 

Siedzibą władz naczelnych Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej jest miasto

stołeczne Warszawa.

 

§ 3

 

Siedziba Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej mieści się w Zespole Szkół Samochodowych w Gliwicach przy ulicy J. Kilińskiego 24A.

 

§ 4

 

Klub posługuje się chronionym prawnie Znakiem przedstawiającym kotwicę Polski

Walczącej na biało-czerwonym tle, zamkniętą w otoku z napisem: KLUB HISTORYCZNY IM. ARMII KRAJOWEJ . Autonomię Klubu potwierdza umieszczony pod otokiem napis z nazwą szkoły będącej siedzibą Klubu.

 

II. Cele

 

§ 5

 

Celami działania Klubu są:

I) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem      historii lokalnej, w zakresie:

1. działalności Służby Zwycięstwu Polski (SZP), Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), Armii

    Krajowej (AK) oraz innych organizacji niepodległościowych walczących     z  okupantami podczas II Wojny Światowej i w okresie zniewolenia     komunistycznego;

2. dziejów Polskiego Państwa Podziemnego i władz polskich na uchodźstwie;

3. zbrodni dokonywanych z przyczyn politycznych, narodowościowych lub religijnych     na obywatelach polskich;

4. represji, których Polacy dążący do przywrócenia niepodległości, doznawali od

    okupantów oraz władz PRL,

II) krzewienie wśród młodzieży świadomości narodowej i patriotycznej,

III)kształcenie postaw obywatelskich, opartych na znajomości historii, tradycji     i powinności wobec Państwa.

 

§ 6

 

Klub Historyczny im. Armii Krajowej realizuje swoje cele przez:

I)  organizację sesji klubowych,

II) czynne uczestnictwo w akcjach i spotkaniach organizowanych przez Światowy

    Związek Żołnierzy Armii Krajowej,

III) wspieranie działalności Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej poprzez

     podejmowanie własnych inicjatyw,

IV)rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i      stowarzyszeniami historycznymi,

V) prowadzenie działalności badawczej i informacyjnej.

 

§ 7

 

Klub Historyczny im. Armii Krajowej realizuje swoje cele w zgodzie ze Statutem

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

 

III. Zarząd Klubu Historycznego im. Armii Krajowej

 

§ 8

 

1. Zarząd Klubu Historycznego im. Armii Krajowej składa się z co najmniej czterech           osób: w tym prezesa Klubu i sekretarza.

2. Honorowym członkiem Zarządu Klubu winien zostać, jeśli to możliwe Żołnierz      Armii Krajowejwspółpracujący ze Szkołą.

3. Pierwszy Zarząd stanowią założyciele Klubu.

 

§ 9

 

Do podstawowych obowiązków Zarządu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej należy:

I) kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami Statutu Klubu oraz     w zgodzie ze Statutem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,

II) organizowanie sesji klubowych z prelegentami realizującymi cele określone     w Statucie Klubu oraz Statucie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,

III)przyjmowanie oraz rozpatrywanie inicjatyw członków Klubu, a w przypadku

    zaakceptowania inicjatywy, jej realizowanie,

IV) dopełnianie formalności związanych ze współpracą z innymi organizacjami oraz

     stowarzyszeniami,

V)organizowanie akcji w porozumieniu ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii     Krajowej,

VI) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz wydaleniu członków Klubu.

 

 

§10

 

1. Zmiana w składzie Zarządu odbywa się na podstawie uchwały większości

    kwalifikowanej 2/3 członków Klubu Historycznego im. Armii Krajowej.

 

2. Czynne jak i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom Klubu.

 

3. Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym.

 

4. Za wybranych do władz uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno

    największą liczbę głosów.

 

5. W razie uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej liczby głosów,     przeprowadza się głosowanie uzupełniające z udziałem tych kandydatów,

    w którym o wyborze decyduje zwykła większość głosów.

 

IV. Członkowie Klubu Historycznego im. Armii Krajowej

 

§ 11

 

1. Członkiem Klubu Historycznego im. Armii Krajowej może być osoba     zainteresowana tematyką historyczną i wyrażająca chęć czynnego uczestnictwa     w przedsięwzięciach Klubu.

2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd Klubu.

3. Członkostwo oraz wszelkie wynikające z niego przywileje ustają na skutek:

a) pisemnej deklaracji zrzeczenia się członkostwa,

b) wydalenia z Klubu decyzją Zarządu przy jednoczesnym poparciu zwykłej

    większości głosów członków z powodu nieprzestrzegania Statutu, nie

    wypełniania obowiązków lub nadużywania praw wynikających z przynależności

    do Klubu.

 

§ 12

 

1. Obowiązkiem członka Klubu Historycznego im. Armii Krajowej jest przyczynianie      się do rozwoju Klubu oraz aktywny udział w realizacji jego celów statutowych. Od      członka wymaga się własnej inicjatywy i poczucia odpowiedzialności za      wykonanie powierzonego zadania. Każdy jest zobowiązany do przestrzegania      postanowień Statutu Klubu. Obowiązkiem członków Klubu jest godne      reprezentowanie Klubu.

2. Członek Klubu Historycznego im. Armii Krajowej ma prawo do korzystania ze

     wszelkich form aktywności Klubu, udziału w nich oraz zgłaszania do Zarządu      własnych inicjatyw zgodnych z celami statutowymi i ich realizacji, po akceptacji      przez Zarząd, przy wsparciu członków Klubu.

 

V. Przepisy końcowe

 

§13

 

1. Zmiany Statutu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej, w zgodzie ze Statutem

    Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej mogą być uchwalane większością

    kwalifikowaną 2/3 głosów wszystkich członków Klubu.

2. Projekt zmian może być zgłoszony przez każdego członka Klubu.

Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach

im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"


ul. Kilińskiego 24a, 44-122 Gliwice

sekretariat@zss.gliwice.eu

32 231 49 11 lub 32 230 19 93
 
Sabina Karwacka – inspektor ochrony danych osób w Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach

tel: 32 230 19 93

Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Warsztaty Szkolne:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 19 45

zssam.warsztaty@gmail.com

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 21 50

poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
sobota 8:00 - 13:00