• 01.IX. 1952 r – inauguracja roku szkolnego w nowo powstałej placówce oświatowej – Technikum Samochodowym, rozpoczynającym kształcenie w specjalnościach: remont samochodów i planowanie w transporcie drogowym /specjalności ulegały zmianom, pozostając jednak w zakresie budowy, eksploatacji naprawy pojazdów/.
 • Technikum Samochodowe w Gliwicach było pierwszą szkołą samochodową na Śląsku i drugą w Polsce. Szkoła mieściła się na ulicy Wieczorka 10. Pierwszym dyrektorem został mgr Franciszek Petela,
 • III.1953 r – z inicjatywy Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego, powołano Wydział Zaoczny Nr 170, o specjalnościach analogicznych jak w technikum młodzieżowym. Jego organizatorem i kierownikiem mianowano dyrektora szkoły, mgr Franciszka Petelę,
 • IX . 1953 r – 40 słuchaczy z wydziału zaocznego rozpoczęło uzupełnianie swoich kwalifikacji w systemie wieczorowym,
 • IX. 1958 r – powstanie 3-letniej Zasadniczej Szkoły Samochodowej o specjalności zawodowej – ciągnikowy, a od 1986 r – mechanik pojazdów samochodowych,
 • 01.IX.1971 r – otwarto w „samochodówce” Średnią Szkołę Zawodową Przygotowującą Robotników Kwalifikowanych. Nazwę zmieniono 10.XII tego roku na Liceum Zawodowe Nr 6, kształcące w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, zapewniające wykształcenie na poziomie średnim, umożliwiającym wstęp na wyższe uczelnie,
 • 01.IX.1971 r – decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach powstał zbiorczy zakład szkolny pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Gliwicach,
 • 1974 r – zmiana nazwy szkoły na: Zespół Szkół Samochodowych,
 • 1991 r – nawiązanie współpracy z Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej,
 • 1992 r – szkoła otrzymuje imię patrona: Generała Stefana Roweckiego ”Grota”. Oficjalna nazwa szkoły: Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach,
 • 2002 r – decyzją władz samorządowych, szkoła zostaje przeniesiona do budynku dawnej szkoły „Montochem” na ulicę Kilińskiego 24a w dzielnicy Trynek. Jednocześnie przeniesiono Warsztaty Szkolne z ul. Młyńskiej 4 do Łabęd na ul. Strzelców Bytomskich 25,
 • 2010 r – współpracując z Aeroklubem Gliwickim, uruchomiono w szkole nowy kierunek kształcenia: technik mechanik lotnictwa,
 • 2010 r – poszerzenie działalności szkoły o kursy potwierdzające kwalifikacje w różnych gałęziach przemysłu: operatorów wózków widłowych, SEP, wyodrębniające umiejętności zawodowe – KSAP,
 • 2012 r –  w ZSS obchodzono uroczyście 60-lecie istnienia,
 • 2015 r – w zasadniczej szkole zawodowej otworzono nowy kierunek – mechanik motocyklowy.