MATURA 2022

Matura odbędzie się bez egzaminu ustnego, ale będzie obowiązek przystąpienia do jednego wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wynik uzyskany z tego przedmiotu nie będzie miał wpływu na zdanie matury.

Do egzaminów w części ustnej będą mogli przystąpić zdający, którzy potrzebują wyniku w rekrutacji na studia wyższe za granicą.

Do egzaminu pisemnego z przedmiotu dodatkowego nie musi przystąpić absolwent:

 • 4-letniego technikum z lat 2006-2022,
 • branżowej szkoły II stopnia z roku 2022, który ukończył kształcenia w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum,

jeśli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika.

 

Pisemna informacja o rezygnacji z przedmiotu dodatkowego (załącznik 5b) – do 20 kwietnia.

Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r.

Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 r. 

Aneks do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/em/2022/20210928_EM_2022_Informacja_AKT_1.pdf

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/harmonogramy/E8-EM-Komunikat-o-harmonogramie-2022.pdf

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/harmonogramy/EM-Komunikat-o-dostosowaniach-2022.pdf

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/harmonogramy/E8-EM-Komunikat-o-przyborach-2022.pdf

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/harmonogramy/EM-Komunikat-o-egzaminie-z-informatyki-2022.pdf

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/procedura_wgladow_2021.pdf

Załączniki:

EM 2022 Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r.

EM 2022 (załącznik 5b) Informacji o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych

EM 2022  Wniosek zdającego/ rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

EM 2022 Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

EM 2022 Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej

EM 2022 Wniosek absolwenta, który przystępował do egzaminów w latach 2017-2021 o wydanie w 2022r. świadectwa dojrzałości. 

 

Informacje dla maturzystów!!!

 • Zdający zgłaszają się na egzaminy MINIMUM 30 minut przed godziną rozpoczęcia danego
  egzaminu maturalnego.
 • Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym telefonów komórkowych,
  smartwatchy, książek, maskotek, itp.
 • Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro)
  z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
  Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków
  ołówkiem.
  Szczegółowy wykaz przyborów:
  https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/harmonogramy/E8-EM-
  Komunikat-o-przyborach-2022.pdf

  INFORMATOR o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/20210324%20Informator%20Cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20og%C3%B3lna%20FIN.pdf

Maturzyści – prosimy na bieżąco czytać wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz przeglądać komunikaty na stronie OKE Jaworzno.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: zssam.wicedyrektor@gmail.com