Komunikat

W roku szkolnym 2018/2019 egzamin maturalny w „starej” formule dla absolwentów liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum uzupełniającego zostanie przeprowadzony po raz ostatni.


Absolwenci ww. typów szkół, którzy w 2019 roku  nie zdadzą egzaminu maturalnego w „starej” formule, będą zobowiązani w 2020 roku przystąpić do egzaminu maturalnego w „nowej” formule w pełnym wymiarze.

Tematy maturalne - STARA MATURA

Nr tematu wg. OKE
I. LITERATURA
1. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego zjawiska na wybranych przykładach.
2. Postapokaliptyczna wizja świata w literaturze współczesnej. Scharakteryzuj sposoby i cele takiego obrazowania.
3. Świat bohaterów fantazy. Zaprezentuj i oceń na podstawie wybranych przykładów.
4. Motyw matki w literaturze różnych epok. Przedstaw i porównaj temat odwołując się do wybranych utworów.
5. Życie jest wędrówką- przedstaw i omów problem odwołując się do twórczości wybranych pisarzy.
6. Bohater o skomplikowanej osobowości jest ciekawym wyzwaniem dla pisarzy różnych epok. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów.
7. Exegimonumentum jako motyw literacki. Zaprezentuj jego funkcjonowanie w różnych epokach.
8. Sposoby funkcjonowania fantastyki w literaturze romantycznej i we współczesnej powieści. Przedstaw zagadnienie, porównaj i oceń.
9. Różne sposoby przedstawiania złożoności świata w tekście literackim. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów.
10. Tradycje czarnoleskie w literaturze polskiej późniejszych epok. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów.
11. Przedstaw i oceń różne sposoby wyrażania miłości do ojczyzny w twórczości wybranych przez Ciebie pisarzy.
12. Bunt i pokora jako sposoby zachowań człowieka wobec Boga. Scharakteryzuj je, odwołując się do wybranych utworów.
13. Miłość jako temat literacki. Przedstaw i porównaj różne sposoby wyrażania tego uczucia w wybranych tekstach.
14.Różne koncepcje patriotyzmu. Scharakteryzuj je i oceń na podstawie wybranych utworów.
15. Samotność i jej wpływ na postępowanie człowieka. W rozważaniach odwołaj się do doświadczeń wybranych postaci literackich.
16. Młodzi buntownicy różnych epok. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów.
17. Dylematy miłosne bohaterów literackich. Omów i oceń problem w oparciu o wybrane utwory.
18. Portrety kobiet, które zmieniły życie mężczyzny. Przedstaw problem w oparciu o wybrane utwory.
19. Różne sposoby ujęcia problemu władzy w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
20. Dramat człowieka uwikłanego w historię. Zaprezentuj problem odwołując się do wybranych utworów.
21. Refleksje bohaterów literackich na temat wartości życia. Przedstaw problem, odwołując się do utworów literackich z różnych epok.
22. Dom w literaturze. Przedstaw i skomentuj funkcjonowanie motywu  w wybranych utworach.
23. Rzeczpospolita jako dobro wspólne. Przedstaw i oceń ten nurt myślenia zaproponowany przez literaturę przedrozbiorową.
24. Przedstaw różnorodność gatunkową literatury XIX w. Omów i oceń jej funkcje.
25. Moralne konsekwencje II wojny światowej w utworach współczesnych twórców. Przedstaw je, odwołując się do znanych Ci tekstów.
26. Literatura uczy, bawi, wychowuje. Przedstaw i omów te funkcje na przykładzie wybranych utworów.
27. Piękno rodzimego krajobrazu w literaturze. Scharakteryzuj jego cechy i określ funkcje w wybranych przez Ciebie utworach.
28. Historia jako czynnik determinujący ludzki los. Zaprezentuj problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.
29. Przemiana wewnętrzna jako motyw określający osobowość bohatera literackiego. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
30. Rola i zadania poety (pisarza) na przestrzeni wieków. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych utworów.
31. Dramat pokolenia Kolumbów wyrażony w literaturze. Określ jego istotę, analizując wybrane utwory.
32. Człowiek w sytuacji zagrożenia. Przedstaw różne zachowania bohaterów literackich na podstawie wybranych utworów z literatury różnych epok.
33. Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw problem na wybranych przykładach dzieł literatury dawnej lub/ i współczesnej.
34. Bunt w literaturze. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu, odwołując się do wybranych utworów różnych epok.
35. Dyskusje pokoleniowe na przełomie epok literackich. Omów ich różne realizacje w publicystyce i literaturze.
36. Różne sposoby osiągania szczęścia przez bohaterów literackich. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.
37. Przemiana wewnętrzna jako czynnik charakteryzujący bohatera literackiego. Omów problem na wybranych przykładach.
38. Między niebem a ziemią. Omów rolę i funkcjonowanie postaci fantastycznych w literaturze romantycznej i współczesnej literaturze fantazy.
39. Źródła tragizmu bohaterów literackich. Zaprezentuj je, odwołując się do wybranych utworów.
40. Człowiek w poszukiwaniu idei – rozwiń problem, odwołując się do wybranych utworów.
41. Wielkie treści w krótkich formach literackich. Przedstaw i skomentuj problematykę wybranych utworów.
42. Ponadczasowy charakter motywów biblijnych. Przeanalizuj zjawisko. W oparciu o literaturę różnych epok.
43. Władza, władcy- ich portrety i dylematy. Zaprezentuj i oceń na podstawie wybranych utworów.
44. Różne sposoby przedstawiania tradycji rodzinnych i świątecznych w wybranych dziełach literackich. Przedstaw i omów zagadnienie.
45. Spór o granice i znaczenie wolności. Przedstaw problem odwołując się do twórczości wybranych pisarzy.
46. Idylla czy trud pracy na roli? Porównaj obraz wsi stworzony przez twórców różnych epok.
47. Mitologia skarbnicą wiedzy o naturze ludzkiej. Udowodnij powyższe stwierdzenie odwołując się do wybranych utworów.
48. Żywotność motywów biblijnych. Przeanalizuj i oceń zjawisko na wybranych utworach literackich.
49. .Dialog z tradycją antyczną w poezji współczesnej. Przedstaw i oceń zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.
50. Tytuł, motto, ostatnia scena jako klucze do interpretacji dzieła. Omów na wybranych przykładach.
 
II. JĘZYK
1. Język dziennikarzy sportowych. Scharakteryzuj na podstawie zgromadzonego materiału językowego.
2. Wpływ postępu cywilizacyjnego na kształt współczesnego języka. Omów problem na podstawie wybranych przykładów.
3. Barokowy obraz świata. Określ go, analizując warstwę językową wybranych utworów należących do nurtu barokowej poezji metafizycznej.
4. Błędy frazeologiczne w wypowiedziach dziennikarskich. Scharakteryzuj je na podstawie zebranego materiału językowego.
5. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w utworach. Zanalizuj i oceń na wybranych przykładach literackich.
6. Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny. Wskaż ich przejawy, omów i oceń dostrzegane zjawisko.
7. Język bohaterów literackich. Omów go uwzględniając cechy ujawniające ich przynależność środowiskową i charakter.
8. Twórcze wykorzystanie języka mówionego w literaturze współczesnej. Zaprezentuj i dokonaj oceny.
9. Wieloznaczność wyrazów i jej konsekwencje dla procesu komunikacji. Omów i oceń zagadnienie w oparciu o wybrany materiał językowy.
10. Język jako środek manipulacji odbiorcą. Przedstaw problem, zanalizuj go wykorzystując przykłady z literatury, prasy i Internetu.
11. W jaki sposób w znanych Ci tekstach epoki staropolskiej realizowana jest funkcja impresywna ? Przedstaw temat, odnosząc się do wybranych przykładów.
12. Omów wyróżniki stylu artystycznego i określ ich funkcje w różnych utworach poetyckich.
13. Przedstaw funkcje neologizmów w literaturze dawnej i współczesnej na wybranych przykładach.
14. Żargon uczniowski w Twojej szkole. Scharakteryzuj go na podstawie  zebranego materiału językowego.
15. Przedstaw różne typy stylizacji językowej i określ ich funkcje na wybranych przykładach literackich.
16. Sztuka przemawiania na przykładzie wybranych tekstów kultury. Dokonaj analizy i oceny zastosowanych środków językowych.
17. Język prasy. Odwołując się do przykładów omów różne odmiany stylu publicystycznego.
18. Powstawanie neologizmów w języku polskim. Przedstaw sposoby ich tworzenia i oceń zasadność odwołując się do wybranych przykładów.
19. Zapożyczenia językowe. Omów zagadnienie i oceń zasadność zapożyczeń w języku polskim.
20. Rola neologizmów w tworzeniu literackiego obrazu świata. Rozwiń zagadnienie na podstawie wybranych utworów.
21. Sposoby wzbogacania współczesnej polszczyzny.Omów i oceń zjawisko na podstawie zebranego materiału badawczego.
22. Manifesty programowe różnych pokoleń literackich. Omów występujące w nich środki językowe.
23. Charakterystyka potocznej polszczyzny współczesnych Polaków. Przedstaw zagadnienie na przykładzie zebranego materiału językowego.
24. Czynniki zaburzające komunikatywność wypowiedzi. Przedstaw ich źródła, odnosząc się do wybranych przykładów.
25. Język wybranej grupy zawodowej. Scharakteryzuj go na podstawie zebranego materiału.
26. Język Twojej „małej ojczyzny” – scharakteryzuj go na podstawie wypowiedzi znanych Ci osób.
27. Językowe środki wzmacniania ekspresji wypowiedzi. Scharakteryzuj je na podstawie zebranego materiału językowego.
28. Różne funkcje stylizacji środowiskowej. Przedstaw temat na przykładzie tekstów literackich i własnych obserwacji.
29. Język prasy, radia i telewizji oraz jego wpływ na współczesne słownictwo. Omów problem, odwołując się do zebranych przykładów.
30. Frazeologia biblijna i jej funkcjonowanie w polskim języku. Przedstaw temat, odwołując się do wybranego materiału językowego.
31. Określ perswazyjne funkcje języka w tekstach reklamowych, odwołując się do wybranych przykładów.
 
III. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
1. Postapokaliptyczna wizja przyszłości w różnych dziedzinach sztuki. Zaprezentuj i oceń na wybranych przykładach.
2. Obraz pielgrzyma i tułacza w literaturze i sztuce. Przedstaw i omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.
3. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omów zagadnienie na podstawie literatury, filmu i serialu telewizyjnego.
4. Kult Bogurodzicy w literaturze, malarstwie i rzeźbie. Omów odwołując się do wybranych przykładów.
5. Wizje końca świata w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Określ ich istotę i funkcje, odwołując się do wybranych dzieł.
6. Kicz w literaturze i sztuce. Przedstaw i oceń zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.
7. Motyw tańca i jego funkcje w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych dzieł.
8. Portret dziecka w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj i porównaj, odwołując się do wybranych przykładów.
9. Uprzedmiotowienie człowieka jako problem w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
10. Koncepcja piękna w literaturze, malarstwie i architekturze. Dokonaj analizy wybranych dzieł.
11. Różne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego w literaturze, malarstwie i rzeźbie. Zaprezentuj i oceń, odwołując się do wybranych przykładów.
12. Porównaj sposoby ukazywania miasta jako przestrzeni życiowej w wybranych dziełach literackich, malarskich lub filmowych.
13. Symbolika stroju. Omów ją, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, filmowe, teatralne).
14. Różnorodne ujęcia motywu powitania w literaturze, muzyce i filmie. Przedstaw i oceń na wybranych przykładach.
15. Na podstawie wybranych przykładów zanalizuj sposoby przedstawiania powstań narodowych w literaturze i malarstwie.
16. Scharakteryzuj obraz człowieka i wizję świata w wybranych dziełach malarskich i literackich.
17. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne).
18. Sztuka wobec niewyrażalnego. Symbol jako ośrodek wyrazu w poezji i malarstwie (przedstaw na wybranych przykładach).
19. Portret szlachcica Sarmaty w malarstwie i literaturze. Rozwiń problem, odwołując się do wybranych przykładów.
20. Obrazy i plakaty z okresu komunizmu w konfrontacji z dokumentalnymi filmami epoki. Porównaj wynikające z nich wizje świata i człowieka dobierając stosowne przykłady.
21. Świat prowincji w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.
22. W oparciu o wybrane przykłady z literatury i filmu przedstaw wpływ totalitaryzmu na jednostkę i społeczeństwo.
23. Apokalipsa polskich Żydów w przekazach literackich i filmowych. Rozwiń problem, odwołując się do wybranych przykładów.
24. Symbolizm w sztuce i literaturze młodopolskiej. Omów na wybranych przykładach.
25. Odwołując się do wybranych przykładów przedstaw rozwój dramatu i teatru na przestrzeni wieków.
26. Impresjonizm w literaturze i malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Określ jego cechy oraz funkcje w wybranych utworach malarskich i literackich.
27. Postać diabła w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
28. Obecność motywów i wątków mitologicznych w literaturze i malarstwie różnych epok. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw różne sposoby czerpania inspiracji z mitologii.

Opłaty za egzamin maturalny w 2019 r.

 

Termin wniesienia opłaty na konto OKE:

od 1 stycznia 2019 r.
do 7 lutego 2019 r. 

Opłaty wniesione przed tym terminem lub po jego upływie podlegają zwrotowi


 

Definicje środków stylistycznych

Personifikacja – rodzaj animizacji polegający na przedstawieniu tworów
nieożywionych zjawisk natury i kosmosu, zwierząt, roślin a zwłaszcza pojęć
abstrakcyjnych jako działających lub przemawiających postaci ludzkich np.
„Ruszyły drzewa pogrzebnie, ręce rozpaczą skręcone”.

Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach

im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"


ul. Kilińskiego 24a, 44-122 Gliwice

sekretariat@zss.gliwice.eu

32 231 49 11 lub 32 230 19 93
 
Sabina Karwacka – inspektor ochrony danych osób w Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach

tel: 32 230 19 93

Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Warsztaty Szkolne:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 19 45

zssam.warsztaty@gmail.com

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 21 50

poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
sobota 8:00 - 13:00