Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego “Grota” w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.zssam-gliwice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.zssam-gliwice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data przeglądu i aktualizacji deklaracji – 2024.02.09

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego www.zssam-gliwice.pl prosimy o kontakt. Osobami odpowiedzialnymi są Mariusz Kucharz oraz Adam Strzoda, adres poczty elektronicznej administrator@zssam-gliwice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 231 49 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego www.zssam-gliwice.pl lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego www.zssam-gliwice.pl chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego “Grota” w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego “Grota” w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego “Grota” w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ulicy Kilińskiego 24a

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne są 3 wejścia:
 • od ulicy Piastowskiej (główne) – nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • od ulicy Toruńskiej – jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • od boiska szkolnego – nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

Pokój Dyrektora, Wicedyrektora, Sekretariat oraz Sekretariat uczniowski znajdują się na końcu korytarza od wejścia od ulicy Toruńskiej (wejścia dla osób z niepełnosprawnością ruchową), jest dostępna bez barier architektonicznych. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia na parterze. W budynku brak wind. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Wykonano wyróżnienia początku i końca wszystkich biegów schodowych.
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Zastosowano podjazd dla wózków od strony ulicy Toruńskiej.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik szkoły znajdujący się przy wejściu głównym (portiernia) od ul. Piastowskiej, pracownicy dostępni w sekretariacie Dyrektora oraz sekretariacie uczniowskim.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, znajdującego się przy wejściu głównym od ul. Piastowskiej) tel 32 231 49 11, email sekretariat@zss.gliwice.eu.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych – Parking wewnętrzny szkoły (wjazd od ulicy Toruńskiej)
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (tylko online). Usługa jest dostępna w godzinach pracy placówki. Usługa jest bezpłatna.

Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach będzie dążył do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w tym budynku.

Warsztaty Szkolne w Gliwicach, budynek przy ulicy Strzelców Bytomskich 25

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne są dwa wejścia: od ul. Strzelców Bytomskich oraz od parkingu wewnętrznego. Wejście główne na poziomie terenu, natomiast wejście od parkingu posiada stopnie, – tylko wejście główne umożliwia dostęp osobom o ograniczonej mobilności. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownicy Warsztatów znajdujący się przy wejściu głównym od ul. Strzelców Bytomskich, pracownik ochrony dostępny przy wejściu głównym do budynku). W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Warsztatów, dane kontaktowe tel 32 234 19 45 email zssam.warsztaty@gmail.com

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się parkingowych wewnętrzny.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego tylko online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy Warsztatów Szkolnych. Usługa jest bezpłatna.

Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach będą dążyły do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w tym budynku.