Cele Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest:
Integracja wszystkich przyjaciół i sympatyków Zespołu Szkół Samochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem byłych, obecnych i przyszłych absolwentów, uczniów a także ich rodzin oraz nauczycieli i pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Samochodowych.
 
 
 
 
  1.     Dbałość o wizerunek szkoły, kultywowanie tradycji gliwickiej samochodówki,
  2.     Wspieranie wszechstronnego rozwoju szkoły,
  3.     Upowszechnianie historii i osiągnięć Zespołu Szkół Samochodowych,
  4.     Upowszechnianie szczególnych osiągnięć absolwentów oraz osób związanych ze szkołą,
  5.     Wspieranie działań szkoły na rzecz poprawy bezpieczeństwa,
  6.     Propagowanie walorów branży samochodowej wśród mieszkańców Gliwic i regionu,
  7.     Wspieranie absolwentów, byłych nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
  8.     Działalność w zakresie propagowania sportu i rekreacji wśród uczniów.
  9.     Aktywizacja mieszkańców dzielnicy Trynek w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości życia społeczności szkolnej,

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Organizacja spotkań, zjazdów, imprez środowiskowych, festynów, wystaw, prelekcji, pokazów itp.,
b) Organizowanie konkursów i innych form współzawodnictwa,
c) Działalność informacyjną oraz wydawniczej,
d) Współdziałanie z osobami fizycznymi i prawnymi, z przedstawicielami samorządu i władz lokalnych,
e) Wyrażanie opinii w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia;
f) Wszelkie inne formy działania dozwolone prawem, a sprzyjające realizacji celów Stowarzyszenia.

Członkiem Stowarzyszenia zostaje osoba, która :
a) złoży w Zarządzie deklarację członkowską,
b) zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu,

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków;
b) Zarząd.
a Rada Programowa koordynatorem działań Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.

Środki finansowe Stowarzyszenia przeznaczane są na:
a) realizację celów Stowarzyszenia;
b) zwrot udokumentowanych, niezbędnych wydatków poniesionych przez członków Zarządu w związku z realizacja celów Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym nieposiadającym osobowości prawnej, co uniemożliwia występowanie przez Stowarzyszenie jak uczestnika (strony) obrotu prawnego. Stowarzyszanie nie może prowadzić działalności gospodarczej, powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, łączyć się w związki stowarzyszeń ani nie może zrzeszać osób prawnych. Działa na podstawie regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.),
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne będące obywatelami polskimi, nie pozbawione praw publicznych, które ukończyły 18 rok życia.

Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach

im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"


ul. Kilińskiego 24a, 44-122 Gliwice

sekretariat@zss.gliwice.eu

32 231 49 11 lub 32 230 19 93
 
Sabina Karwacka – inspektor ochrony danych osób w Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach

tel: 32 230 19 93

Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Warsztaty Szkolne:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 19 45

zssam.warsztaty@gmail.com

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 21 50

poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
sobota 8:00 - 13:00