Życzenia Świąteczne

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja” 
wszystkim uczniom, nauczycielom 
oraz pracownikom szkoły
życzy 
Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych 
w Gliwicach

STRAJK W OŚWIACIE KOMUNIKAT 17.04.2019R

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Od dnia 18 kwietnia rozpoczynamy wiosenną przerwę świąteczną, trwającą do 23 kwietnia, w czasie której kontynuowana będzie akcja strajkowa w szkole. 
Zainteresowanych informuję o zajęciach opiekuńczo-wychowawczych (wg harmonogramu zamieszczonego na tablicach ogłoszeniowych).
Nieustannie oczekujemy na rozwiązania prowadzące do zakończenia strajku.

Z poważaniem
Jacek Płowiec
Dyrektor ZSZ

Komunikat dotyczący strajku 2019-04-16

Drodzy Rodzice, Opiekunowie i Uczniowie!
Z przykrością informujemy, że strajk nauczycieli naszej placówki, podobnie jak w większości gliwickich szkół, nadal trwa.
Sytuacja jest niekomfortowa, liczymy jednak na Waszą wyrozumiałość. Nie zgadzamy się ze zdaniem podawanym opinii publicznej, że jesteśmy grupą zawodową, której powodzi się dobrze i która nie wkłada wysiłku w swoją pracę. Strajkując walczymy nie tylko o swoją godność, lecz również o jakość i przyszłość edukacji oraz dobro naszych Uczniów.
Osobom, które nas wspierają dziękujemy, a pozostałych prosimy o zrozumienie jakże trudniej, także dla nas, sytuacji.
Nauczyciele ZSS

Strajk w Oświacie - komunikat 12.04.2019

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,


W Zespole Szkół Samochodowych w Gliwicach nadal trwa akcja strajkowa, w następstwie której w dalszym ciągu nie ma możliwości realizacji zajęć, zgodnie z planem lekcji. 
W szkole i na terenie Warsztatów Szkolnych są realizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (szczegóły na tablicach informacyjnych).

Ponadto do prowadzenia zajęć, będą włączani nauczyciele nieuczestniczący i zawieszający akcję strajkową.

W dniach 15, 16 i 17 kwietnia w godz. 10:30 -11:30 w parafii MB Częstochowskiej na Trynku, dla uczniów szkoły organizowane są rekolekcje wielkopostne.

Jednocześnie informuję, że w przypadku zmiany sytuacji strajkowej zostanie przedstawiony stosowny komunikat.

Jacek Płowiec
Dyrektor ZSS

Akcja strajkowa

Drodzy Uczniowie,
Drodzy Rodzice,
W związku z rozpoczęciem w dniu 8 kwietnia 2019 r. akcji strajkowej  w Zespole Szkół Samochodowych w Gliwicach,  informuję o braku możliwości realizacji zajęć zgodnie z planem lekcji.

W szkole są realizowane zajęcia opiekuńcze, wg harmonogramu zamieszczonego na tablicy ogłoszeń.

Jacek Płowiec
Dyrektor ZSS

Strajk w oświacie – ważne dla rodziców

Uaktualnienie z dnia 05.04.2019 godz. 15:30:

W Warszawie trwa nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego (obecnie zawieszone). Strajk nauczycieli wciąż jest możliwy. Związkowcy nie przyjęli nowych propozycji ze strony rządowej, zakładających wzrost wynagrodzeń powiązany wraz ze wzrostem pensum. Rozmowy mogą zostać wznowione w niedzielę o godzinie 18:00.

W Gliwicach,  wszystkie publiczne szkoły i placówki oświatowe przystąpiły do protestu, którego konsekwencją może być strajk, zapowiedziany na 8 kwietnia 2019.

Dyrektorzy miejskich jednostek oświatowych, przygotowując organizacyjnie placówki na czas protestu dokonują rozeznania, ilu nauczycieli nie będzie uczestniczyło w strajku czynnym.
Na tej podstawie, w porozumieniu z innymi placówkami przygotują się do organizacji pracy placówki podczas strajku.

Priorytetem w sferze organizacji pracy placówki, będzie przede wszystkim zapewnienie opieki dzieciom, które zgłoszą się do szkoły.

Oczywiście w przypadku ogłoszenia strajku, rodzice mają prawo do pozostawienia dziecka w domu.

Rodzice mogą skorzystać z opieki przysługującej z art. 188 kodeksu pracy (opieka nad dzieckiem - do ukończenia przez dziecko 14 roku życia - 16 godzin rocznie) lub urlopu wypoczynkowego.

Do dyspozycji dzieci i młodzieży pozostają również inne miejskie placówki.

Ich listę przedstawiamy poniżej i na bieżąco będzie ona uaktualniana:

W przypadku przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych, dyrektorzy dokonują analizy kadrowej i podejmują działania zmierzające do zapewnienia opieki dzieciom, które przyjdą do placówki.

Dyrektorzy jednostek oświaty, w których będzie odbywał się czynny strajk dołożą starań, aby zminimalizować negatywne skutki dla uczniów i rodziców.

Zakończone referenda w sprawie strajku w oświacie potwierdziły, że wszystkie publiczne szkoły i placówki oświatowe przystępują do protestu.

Obecnie dyrektorzy miejskich jednostek oświatowych, przygotowując organizacyjnie placówki na czas protestu, dokonują rozeznania, ilu nauczycieli nie będzie uczestniczyło w strajku czynnym. Na tej podstawie, w porozumieniu z innymi placówkami przygotują się do organizacji pracy placówki podczas strajku.

Priorytetem w sferze organizacji pracy placówki będzie przede wszystkim zapewnienie opieki dzieciom, które zgłoszą się do szkoły.

Oczywiście w przypadku ogłoszenia strajku, rodzice mają prawo do pozostawienia dziecka w domu.

W przypadku przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych i drugich w szkołach, dyrektorzy już rozpoczęli analizę kadrową i działania zmierzające do zapewnienia opieki dzieciom, które przyjdą do placówki.

W ostateczności – przy braku możliwości zapewnienia opieki – rodzice zostaną o tym poinformowani na początku przyszłego tygodnia, tak aby mogli ewentualnie skorzystać z zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8, z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

Dyrektorzy jednostek oświaty, w których będzie odbywał się czynny strajk dołożą starań, aby zminimalizować negatywne skutki dla uczniów i rodziców.

Mariusz Kucharz
Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach

https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/strajk-w-oswiacie-wazne-dla-rodzicow

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

 

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

 

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

 

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

 

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

 

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

 

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

 

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

 

1.    Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia

 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

2.    Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

3.                    § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31

grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

 

4.    Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji


Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

 

5.    Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

6.    Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).


 

 

 

 Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

 

Identyfikator dokumentu

526017.1087929.886156

 

Nazwa dokumentu

informacja MEN dla-rodzico w-w-zwiazku-ze-

 

strajkiem-nauczycieli (1).doc

 

Tytuł dokumentu

informacja MEN dla-rodzico w-w-zwiazku-ze-

 

strajkiem-nauczycieli (1)

 

Skrót dokumentu

FEF0595F4F47F92CCEE67FBAA6CB1AF54AE7B63

 

 

5

 

Wersja dokumentu

1.0

 

 

EZD 3.71.456.456.491

 

 

 

 

Data wydruku:

2019-04-04 13:26:40

 

Autor wydruku:

Biernat Katarzyna sekretarka

 

 

Co wiemy o Berlinie? 2019-04-07
Autor: Olga Pawlicka-Sokół

Pod  koniec marca dwie dwuosobowe drużyny z naszej szkoły w składzie Mateusz Baron (kl.2b) i Marcin Szklarczyk (kl.2b) oraz Łukasz Kerner (kl.2l) i Sebastian Kowalczyk (kl.1l) wzięły udział w międzyszkolnym konkursie kulturoznawczym z języka niemieckiego zorganizowanym w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gliwicach.  Tematem przewodnim był w tym roku Berlin. 13 zespołów z Gliwic miało do pokonania 14 stacji z różnymi zadaniami dotyczącymi stolicy Niemiec. Żadna z naszych drużyn nie dostała się co prawda "na pudło", ale panowie dobrze się bawili a ponadto z dużym zaangażowaniem "czarowali" wszystkie napotkane w IV LO dziewczyny ;-)

1 2 3 4
...
71 »

Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach

im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"


ul. Kilińskiego 24a, 44-122 Gliwice

sekretariat@zss.gliwice.eu

32 231 49 11 lub 32 230 19 93
 
Sabina Karwacka – inspektor ochrony danych osób w Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach

tel: 32 230 19 93

Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Warsztaty Szkolne:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 19 45

zssam.warsztaty@gmail.com

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów:


ul. Strzelców Bytomskich 25
44-109 Gliwice Łąbędy

32 234 21 50

poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
sobota 8:00 - 13:00