2021 – Motoryzacja i Lotnictwo w obiektywie

2021 – Motoryzacja i Lotnictwo w obiektywie

Konkurs jest przeznaczony dla obecnych uczniów ZSS
Zdjęcia związane z motoryzacją i lotnictwem, należy nadsyłać w załączniku, na adres konkurs@zssam-gliwice.pl 30.10.2021 roku.
Proszę zapoznać się z REGULAMINEM konkursu

Regulamin konkursu fotograficznego

MOTORYZACJA W OBIEKTYWIE

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach, pod przewodnictwem p. Damiana Pelczarskiego

2. Konkurs jest przeznaczony obecnych uczniów ZSS

3. Zdjęcia należy nadsyłać do 30.10.2021 roku. Termin rozstrzygnięcia Konkursu zostanie podany w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia Konkursu. Wyniki Konkursu oraz miejsce i czas wręczenia nagród zostaną podane na stronie internetowej Szkoły oraz na portalu społecznościowym Facebook.

II Uczestnicy

1. W Konkursie mogą wziąć udział tylko Uczniowie ZSS..

2. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace. Nagrodzona może zostać najwyżej jedna praca danego Uczestnika.

III Zasady Konkursu

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii związanej z motoryzacją lub lotnictwem.

2. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:

  • konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii,
  • nakładanie kolorowych filtrów itp.;
  • korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);

3. Nie będą akceptowane prace:

  • z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;
  • powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
  • które brały udział w poprzedniej edycji konkursu

4. Prace laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły oraz portalu społecznościowym Facebook.

IV Nadsyłanie prac

1. Prace konkursowe należy nadsyłać w załączniku na adres konkurs@zssam-gliwice.pl Prace muszą spełniać następujące kryteria: minimalnych wymiarach 1200x800px, (zapis w formacie JPG)

V Jury

1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora.

2. W skład Jury wejdą:

  • mgr Jacek Płowiec
  • mgr inż. Beata Fortuna
  • mgr Damian Pelczarski

3. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu Konkursu lub niespełniających innych zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.). Odrzuceniu podlegają zdjęcia, na których znajdują się znaki, cyfry (daty, znaki wodne, podpisy, ramki).

4. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu

VI Postanowienia końcowe

1. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:

akceptuje niniejszy Regulamin;
jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu;
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.;
udziela Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do:
utrwalania;
zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską;
wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą;
wprowadzenia do pamięci komputera; publikacji w tytułach Organizatora;
publikacji na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu Organizatora w serwisie Facebook.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.