Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do zssam-gliwice.pl strony internetowej Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2002-09-01 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-19.Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Damian Pelczarski, admin@zssam-gliwice.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 231 49 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach, budynek przy ulicy Kilińskiego 24a

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne są 3 wejścia:
 1. od ulicy Piastowskiej (główne) – nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 2. od ulicy Toruńskiej – jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 3. od boiska szkolnego – nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

Pokój Dyrektora, Wicedyrektora, Sekretariat oraz Sekretariat uczniowski znajdują się na końcu korytarza od wejścia od ulicy Toruńskiej (wejścia dla osób z niepełnosprawnością ruchową), jest dostępna bez barier architektonicznych. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia na parterze. W budynku brak wind. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Wykonano wyróżnienia początku i końca wszystkich biegów schodowych.
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 
 1. Zastosowano podjazd dla wózków od strony ulicy Toruńskiej. 
 2. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik szkoły znajdujący się przy wejściu głównym ( portiernia ) od ul. Piastowskiej, pracownicy dostępni w sekretariacie Dyrektora oraz sekretariacie uczniowskim. 
 3. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, znajdującego się przy wejściu głównym od ul. Piastowskiej) tel 32 231 49 11, email sekretariat@zss.gliwice.eu .
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Parking wewnętrzny szkoły ( wjazd od ulicy Toruńskiej )

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 2. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego( tylko online ). Usługa jest dostępna w godzinach pracy placówki. Usługa jest bezpłatna.

 

Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach będzie dążył do zapewnienia dostępności
poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w tym budynku.

Zespół Szkół Samochodowych Warsztaty Szkolne w Gliwicach, budynek przy ulicy Strzelców Bytomskich 25

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne są dwa wejścia: od ul. Strzelców Bytomskich oraz od parkingu wewnętrznego. Wejście główne na poziomie terenu, natomiast wejście od parkingu posiada stopnie, – tylko wejście główne umożliwia dostęp osobom o ograniczonej mobilności. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownicy Warsztatów znajdujący się przy wejściu głównym od ul. Strzelców Bytomskich, pracownik ochrony dostępny przy wejściu głównym do budynku). W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Warsztatów, dane kontaktowe tel 32 234 19 45 email zssam.warsztaty@gmail.com

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się parkingowych wewnętrzny.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego tylko online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy Warsztatów Szkolnych. Usługa jest bezpłatna.

Zespół Szkół Samochodowych Warsztaty Szkolne w Gliwicach będą dążyły do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w tym budynku.