Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w ZSS

Miło mi poinformować, że biblioteka Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach zakwalifikowała się do realizacji Priorytetu 3 „NarodowegoProgramuRozwoju Czytelnictwa”.

Otrzymaliśmy wsparcie finansowe dla biblioteki szkolnej ZSS w kwocie 15000,00 zł., z czego 3000,00 zł. to wkład własny otrzymany od Miasta Gliwice.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce, poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

Realizacja zadań wskazanych w rozporządzeniu, może nastąpić dopiero od momentu podpisania stosownej umowy.

Działania, które podejmiemy niebawem to:

  • przygotowanie listy książek,

  • zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek,

  • podjęcie współpracy z bibliotekami publicznymi lub bibliotekami pedagogicznymi, obejmujące planowanie zakupów książekorazwymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo .

Kolejnym etapem zadań ZSS, po podpisaniu umowy, będzie:

  • zakup nowości wydawniczych ( książki nie będące podręcznikami )

  • organizacja w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów,

  • uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego co najmniej jednego spotkania z rodzicami,

  • zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej,

  • dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich